Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest JWIN S.C. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górna Wilda 97, 61-563 Poznań, NIP: 783 179 12 84 , REGON: 381646356  (Administrator Danych Osobowych).
 2. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkownika (niezarejestrowanego i zarejestrowanego) w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji Usług.
 3. Dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych mogą być przetwarzane i wykorzystywane przez Administratora w celach marketingowych, w tym w celu kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany adres email podczas tworzenia konta. Zgoda na otrzymywanie takiej informacji jest dobrowolna i wskazywana osobno przez Użytkownika podczas procesu rejestracji konta.
 4. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe:
  1. nazwisko i imiona Użytkownika;
  2. adres zamieszkania lub pobytu;
  3. adres poczty elektronicznej;
  4. numer telefonu.
 5. Do świadczenia Usług na rzecz Użytkowników Zarejestrowanych niezbędne jest podanie danych wskazanych w § 6 ust. 2 regulaminu Portalu ogloszenia.4stars.pl, natomiast do świadczenia Usługi emitowania Ogłoszeń na rzecz Użytkowników Niezarejestrowanych niezbędne jest podanie danych wskazanych w ust. 4 pkt 5. Nieudostępnienie informacji wskazanych w zdaniu poprzednim wiązać się będzie z odmową świadczenia Usług na rzecz Użytkownika.
 6. Przetwarzanie Danych osobowych następuje po wyrażeniu uprzedniej zgody przez Użytkownika, która następuje przez wypełnienie bądź zaznaczenie właściwego pola formularza w trakcie procedury rejestracyjnej lub w trakcie publikacji Ogłoszenia oraz w zakresie dozwolonym przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielona w sposób określony w ust. 6 niniejszego paragrafu może być w każdym czasie odwołana. Odwołanie zgody w odniesieniu do danych wskazanych w pkt. 6 niniejszego paragrafu będzie wiązało się z zaprzestaniem świadczenia na rzecz Użytkownika Usług, w tym koniecznością uniemożliwienia Użytkownikowi Zarejestrowanemu dostępu do Indywidualnego Konta lub jego usunięciem.
 8. Użytkownik może w każdej chwili żądać usunięcia w całości albo w części jego danych osobowych. Całkowite usunięcie danych osobowych wskazanych w pkt. 4 będzie wiązało się z koniecznością uniemożliwienia dostępu do Indywidulanego Konta lub jego usunięciem.
 9. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz  prawo do ich poprawiania;
  2. prawo do wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego Danych osobowych ze względu na jego szczególną sytuację;
  3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Administrator Danych osobowych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych bez jego zgody.
  4. prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. W celu realizacji uprawnień przysługującemu Użytkownikowi i określonych w niniejszej polityce Użytkownik może w dowolnej chwili podejmować kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem danych określonych w pkt 13
 11. Usługodawca informuje, iż dołoży wszelkich starań, by zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa danych Użytkownika korzystającego z Portalu. W tym celu będzie wykorzystywał techniczne i fizyczne zabezpieczenia danych, chroniących dane przed utratą, nieuprawnionym udostępnieniem lub ujawnieniem, bezprawnym lub przypadkowym zniszczeniem.
 12. Usługodawca nie udostępnia zebranych danych osobowych innym podmiotom i instytucjom za wyjątkiem:
  1. organów i instytucji publicznych wspierających Portal w walce z oszustwami i nadużyciami
  2. właściwych organów i instytucji, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa
  3. zewnętrznych podmiotów wspierających Usługodawcę w świadczeniu bezpiecznych usług w ramach działalności Portalu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Podmioty te nie są uprawnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych. 
 13. W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie Użytkownik może w dowolnej chwili podejmować kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem:

  1. poczty tradycyjnej na adres:      

  JWIN S.C.
  ul.Górna Wilda 97
  Poznań, 61-563

   2. poczty elektronicznej pod adresem: ogloszenia@4stars.pl

   

ZAGROŻENIA

 1. Jednym ze szczególnych zagrożeń każdego użytkownika Internetu, w tym Użytkownika, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. Aby uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania wiadomości elektronicznych zaleca się by Użytkownik zaopatrzył swój komputer lub urządzenie mobilne, który wykorzystuje podłączając się do Internetu w celu korzystania z Portalu, w program antywirusowy i stale go aktualizował.
 2. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Użytkownika.
 3. Usługodawca informuje, iż stosuje nowoczesne technologie ochronne celem zminimalizowania ryzyk, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, jednakże nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed opisanymi niepożądanymi działaniami.